1.   Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z akceptacją ogólnego regulaminu pływalni.
2.   Uczestnictwo  w zajęciach na basenie wiąże się z brakiem przeciwwskazań        zdrowotnych.
3.   Dziecko przebywające w wodzie musi posiadać pieluchę do pływania lub specjalne kąpielówki dla niemowląt (dzieci do 3 roku życia).
4.   W obrębie niecki basenowej nie mogą znajdować się osoby towarzyszące. W tym celu będą wyznaczone lekcje pokazowe. Osoby przybyłe na lekcje pokazowe muszą mieć odzież i obuwie zmienne (T-shirt, krótkie spodenki, klapki)  
5.    Jednorazową opłatę za zajęcia należy uiścić najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem  semestru. Brak wpłaty oznacza rezygnację z kursu.
6.   Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach mogą otrzymać zwrot pieniędzy po zgłoszeniu rezygnacji najpóźniej 5 dni przed trzecimi zajęciami wg kalendarza  zajęć - 100% kwoty minus zajęcia, które już się odbyły,  40% kwoty  od trzecich zajęć
7.   Nieobecność na zajęciach należy zgłosić  SMS-em w danym dniu najpóźniej do godz. 12.00(dotyczy grup popołudniowych) lub w dniu poprzedzajacym zajęcia (dotyczy grup porannych). Nieobecności zgłoszone po w/w terminie będą nieusprawiedliwione.
8.   Nieobecności tylko usprawiedliwione można odrobić w ciągu 3 tygodni
9.   Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić w danym dniu SMS-em do godz. 15.00. W przypadku zbyt dużej liczby uczestników ( pow. 10 osób) osoby, które nie zgłosiły odrabiania zajęć mogą  być nie wpuszczone na zajęcia.
10. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu wiążą się ze skreśleniem z listy uczestników

11.   Nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia i nie odliczamy od następnego semestru.
12.   Na basen wchodzimy nie wcześniej niż 5 min. przed rozpoczęciem zajęć. 
13.   Opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie (dzieci do 4 roku życia)
14.   Dzieci powyżej 4 roku życia uczestniczą w zajęciach bez rodziców pod opieką instruktora (rodzice nie przebywają podczas trwania zajęć  wokół niecki basenowej oprócz dni do tego wyznaczonych)
15.   Za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności
16.   Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć  z przyczyn niezależnych od nas (awaria systemu ciepłowniczego, brak wody itp.)
17.   Zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania na stronie zdjęć i filmów z zajęć w celach reklamowych firmy
18.   W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia na basen
19.   W przypadkach szczególnych prowadzący zajęcia mają prawo do odstąpienia od zasad zawartych w regulaminie
20.   Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z akceptacją regulaminu
 
RODO
 W związki z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta chich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje państwa, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Pływania „na fali”        ul. Kossaka 2 71-170 Szczecin.
  2. Pana/pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań Szkoły pływania na fali i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna do realizacji wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnej uzasadnionych interesów administratora.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji statutowych. Po mino dobrowolności, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wstąpienia do uczestnictwa w szkole pływania na fali w ramach swojej działalności.
  4. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane i obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług szkoły pływania na fali będą przetwarzane do czasu aż Pan/Pani nie zgłosi sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
  5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 4, Pan/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń
  6. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art.20 RODO), do wniesienia skargi do Pareza  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust1 lit. A, b, c, e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE